تا که از جانب معشوقه نباشد کششی ، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد .
من رشته محبت خود از تو می برم ، باشد گره خورد به تو نزدیکتر شوم .